BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ VỀ XÂU KÍ TỰ

BAI-TAP-TRAC-NGHIEM-28

Câu 1. Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 thì Hợp đồng lao động được chia làm mấy loại? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 Trả lời: Đáp án A (Hợp đồng xác định thời hạn và Hợp đồng không xác định thời hạn), căn cứ Khoản 1 Điều 20, BLLĐ 2019, Loại hợp đồng lao động quy định: Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: - Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng; - Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. Câu 2. Theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, một cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tối thiểu bao nhiêu đoàn viên thì được thành lập công đoàn cơ sở? a) 4 đoàn viên b) 5 đoàn viên c) 6 đoàn viên d) 7 đoàn viên Trả lời: Đáp án B, theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII thông qua ngày 24/9/2018. Câu 3. Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng những chế độ nào? a) Ốm đau, thai sản, tử tuất, tai nạn lao động b) Ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất c) Ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp d) Ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động Trả lời: Đáp án C, Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật BHXH 2014 thì BHXH bắt buộc gồm các chế độ sau: ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ngày: 14/10/2020 - đăng bởi: tichtam8899
tichtam8899 10/14/2020 10:51:32 AM

Tag: #BÀI TẬP:

----------------